Năm học 2015 – 2016, trường có: * Số lớp học: 26 * Số học sinh: 897; Số học sinh nữ: 356 Trong đó: * Có 10 em HS khuyết tật học hòa nhập....